• Zapisy!

     • Drodzy Rodzice!

      Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy dzieci na dzień:  

      31.05.2024r. (tj. piątek)

      Zapisy trwają do 27.05.2024 r.

       

       

     • Rekrutacja WAKACYJNA

     • Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2024 r.

       

      • O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2024/2025 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy, obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

       Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

       Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 13 maja do 21 maja 2024 r.

       W powyższym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

       Maksymalnie można złożyć jeden wniosek, w którym rodzic wskazuje 2 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

       Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 13 maja do 21 maja 2024 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

        

       WAŻNE TERMINY:

       Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami

       13 maja – 21 maja 2024 r.  do godz.15:00

        

       Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28 maja 2024 r. godz. 10:00

       Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie

       pisemnego potwierdzenia woli28 maja – 10 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

       Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 czerwca 2024 r. godz. 10:00

        

       KRYTERIA REKRUTACJI:

       KRYTERIA/LICZBA PUNKTÓW/WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

       1) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 20 pkt - informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

       2) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym 10 pkt

       a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie

       b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

       c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

       Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

       3)niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców kandydata 5 pkt

       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

       4)  kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  prowadzonej przez Miasto Tychy lub do przedszkola, które z powodu remontu jest wyłączone z pełnienia dyżuru przez dwa miesiące wakacji

       2 pkt  - informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

        

       INFORMACJE DODATKOWE:

       W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2024 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu)  i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2024 r.”

       Opłaty za korzystanie z usług przedszkola zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

        

       Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

       • Przedszkolu nr 1 w Tychach,
       • Przedszkole nr 2 w ZSP1 w Tychach
       • Przedszkolu nr 3 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 5 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 6 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
       • Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,
       • Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
       • Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,  
       • Przedszkolu nr 17 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,
       • Przedszkolu nr 19 w Tychach,
       • Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki w ZSP5 w Tychach
       • Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
       • Przedszkolu nr 22 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 26 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
       • INFORMACJE DODATKOWE:
       • W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2024 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu) i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2024 r.”

        Opłaty za korzystanie z usług przedszkola zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

        Przedszkolu nr 30 im. Małych Podróżników w ZSP4 w Tychach,

       

     • Wycieczka do "Chlebowej Chaty"

     • W dniu 13.05.2024r. (poniedziałek) grupa „Motylki” i „Biedronki” wyjeżdżają do Chlebowej Chaty w Górkach Małych, natomiast grupa „Żabki” i „Pszczółki” wyjeżdżają 17.05.2024r. (piątek). W programie przewidziane jest:

      • przybliżenie życia naszych przodków
      • zapoznanie z podstawowymi zbożami i ich zastosowaniem
      • prezentacja maszyn dawniej wykorzystywanych przy uprawie i obróbce ziarna – droga „od ziarenka do bochenka”
      • omawianie procesu powstawania masła i twarogu oraz sprzętów do tego wykorzystywanych
      • omawianie pozyskiwania miodu, pokaz sprzętu pasiecznego i ciekawostki z życia pszczół
      • własnoręczne formowanie podpłomyków
      • degustacja różnych podpłomyków i chlebka żytniego
      • słuchanie muzyki góralskiejProsimy aby każde dziecko miało ze sobą pusty podpisany plecak. Przewidywany koszt wycieczki to 80zł (45zł – wejście do Chlebowej Chaty i 35zł- autobus). Koszty wycieczki mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników. W przypadku nieobecności dziecka koszty za przejazd nie zostaną zwrócone tylko za wejście do Chaty czyli 45zł. Proponowany termin wpłat do 10.05 włącznie. (do piątku)
     • Majówka

     • Drodzy Rodzice!

      Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy dzieci na dni:29.04.2024r. (tj. poniedziałek),30.04.2024r. (tj. wtorek),02.05.2024r. (tj. czwartek).

      Zapisy trwają do 18.04.2024 r.

     • Dyżur Psychologa Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

     • 10.04.2024 r. (tj. środa) w godz. 15:10-16:40  w naszym przedszkolu, będzie pełnić dyżur

      Pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.

      Chętnych rodziców prosimy o wpisanie się na listę wyłożoną na szatni.

    • Zaproszenie
     • Zaproszenie

     • Przekazujemy zaproszenie p. Macieja Gramatyki pełniącego funkcję prezydenta Miasta do wzięcia udziału w wydarzeniach dotyczących świadomości autyzmu.

      Będzie to między innymi:

      - panel dyskusyjny nt. autyzmu "porozmawiajmy o spektrum autyzmu" , który odbędzie się 2 kwietnia w Pasażu Kultury Andromeda.

      -  11 kwietnia odbędą się warsztaty autoterapeutyczne, na które zapraszamy rodziny wraz z dziećmi w autystycznym spektrum. Rodziców zainteresowanych warsztatem pod nazwą:  "Warsztat rodzinny z elementami arteterapii", który odbędzie się 11 kwietnia, godz. 17.00-19.00, w Galeria sztuki OBOK w Pasażu Kultury Andromeda - prosimy o zgłaszanie się pod wskazanym linkiem  https://forms.gle/arcNJdG5d1QR6sEV7  

      Osoby odpowiedzialne za warsztat: Monika Burzyńska i Agnieszka Lewko (grupa inicjatywna Przestrzeń Możliwości). Liczba miejsc ograniczona.

       

      - wieczór filmowy połączony z dyskusją 16.04. 

      Szczegółowa informacja o wydarzeniach

     • Kampania "Blisko telefonu- daleko od dziecka"

     • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wystartowała właśnie z kampanią społeczną. Kampania „Blisko telefonu – daleko od dziecka” skierowana jest do rodziców dzieci do 6 roku życia i zwraca uwagę na negatywny wpływ korzystania przez rodziców z telefonów w obecności dziecka. 

      W ramach kampanii powstał szereg materiałów edukacyjnych w tym: 4 grafiki z przekazami kampanii, podcasty z ekspertami, porady dla rodziców. A wszystko to umieszczone  na stronie intermetowej a także : na facebook'u

      Dzięki kampanii rodzice małych dzieci mają szansę dowiedzieć się:

      • dlaczego korzystanie przez rodzica z telefonu przy dziecku ma negatywny wpływ na jego rozwój,
      • dlaczego warto ograniczać czas przy telefonie przy dziecku,
      • jak ograniczać ten czas przy dziecku,
      • jak rozpoznawać, że nadużywa się ekranów przy dziecku.
    • Bezpłatna pomoc prawna
     • Bezpłatna pomoc prawna

     • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wystartowała właśnie z kampanią społeczną. Kampania „Blisko telefonu – daleko od dziecka” skierowana jest do rodziców dzieci do 6 roku życia i zwraca uwagę na negatywny wpływ korzystania przez rodziców z telefonów w obecności dziecka. 

      W ramach kampanii powstał szereg materiałów edukacyjnych w tym: 4 grafiki z przekazami kampanii, podcasty z ekspertami, porady dla rodziców. A wszystko to umieszczone : na stronie internetowej a także : na facebook'u

      Dzięki kampanii rodzice małych dzieci mają szansę dowiedzieć się:

      • dlaczego korzystanie przez rodzica z telefonu przy dziecku ma negatywny wpływ na jego rozwój,
      • dlaczego warto ograniczać czas przy telefonie przy dziecku,
      • jak ograniczać ten czas przy dziecku,
      • jak rozpoznawać, że nadużywa się ekranów przy dziecku.

      Plakat:

      NPP-2024_ulotka-A5.pdf