• Zapisy!

     • Drodzy Rodzice!

      Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy dzieci na dzień:  

      31.05.2024r. (tj. piątek)

      Zapisy trwają do 27.05.2024 r.

       

       

     • Rekrutacja WAKACYJNA

     • Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2024 r.

       

      • O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2024/2025 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy, obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

       Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

       Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 13 maja do 21 maja 2024 r.

       W powyższym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

       Maksymalnie można złożyć jeden wniosek, w którym rodzic wskazuje 2 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

       Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 13 maja do 21 maja 2024 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

        

       WAŻNE TERMINY:

       Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami

       13 maja – 21 maja 2024 r.  do godz.15:00

        

       Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28 maja 2024 r. godz. 10:00

       Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie

       pisemnego potwierdzenia woli28 maja – 10 czerwca 2024 r. do godz. 15:00

       Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 czerwca 2024 r. godz. 10:00

        

       KRYTERIA REKRUTACJI:

       KRYTERIA/LICZBA PUNKTÓW/WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

       1) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 20 pkt - informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

       2) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym 10 pkt

       a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie

       b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

       c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

       Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

       3)niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców kandydata 5 pkt

       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100 z późn.zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

       4)  kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  prowadzonej przez Miasto Tychy lub do przedszkola, które z powodu remontu jest wyłączone z pełnienia dyżuru przez dwa miesiące wakacji

       2 pkt  - informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

        

       INFORMACJE DODATKOWE:

       W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2024 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu)  i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2024 r.”

       Opłaty za korzystanie z usług przedszkola zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

        

       Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

       • Przedszkolu nr 1 w Tychach,
       • Przedszkole nr 2 w ZSP1 w Tychach
       • Przedszkolu nr 3 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 5 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 6 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
       • Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,
       • Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
       • Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,  
       • Przedszkolu nr 17 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,
       • Przedszkolu nr 19 w Tychach,
       • Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki w ZSP5 w Tychach
       • Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
       • Przedszkolu nr 22 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 26 w Tychach,
       • Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
       • INFORMACJE DODATKOWE:
       • W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2024 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu) i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2024 r.”

        Opłaty za korzystanie z usług przedszkola zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

        Przedszkolu nr 30 im. Małych Podróżników w ZSP4 w Tychach,